ISY Calcus

ISY Calcus er et kalkulasjonverktøy som har satt en ny standard for tidligfase-vurderinger, analyser og kostnadsstyrt prosjektutvikling. Bygganalyse har i en årrekke samarbeidet med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som utvikler og er medeier i programmet. Navnet ISY Calcus har vokst til å bli et velkjent begrep i bransjen. ISY Calcus er vårt aller viktigste kalkyleverktøy, og et godt designet redskap for å kommunisere kostnadskalkyler, klimagasskalkyler og LCC-kalkyler til våre oppdragsgivere.

Programmet er modulbasert, og i tillegg til kostnader kan programmet brukes til analyser av lønnsomhet, usikkerhet, livsløp og klima-/miljøbelastning (CO2-ek.), beregninger av byggevaremasser og avfall, samt mengdeuttak fra BIM via import av .IFC-filer. Pga. rafinerte ekportmuligheter i Calcus gir det oss også en ”flying start” i forbindelse med arbeid med anbudsdokumenter i ”ISY Beskrivelse”. For entreprenører som benytter ISY ByggOffice er det også mulighet for å benytte kalkylen fra ISY Calcus som grunnlag for en ressurskalkyle.

Veien videre for Calcus?

ISY Calcus er et levende produkt og videreutvikles kontinuerlig. Vi deler gjerne utviklingen i to – funksjonalitet og innhold. Med funksjonalitet mener vi for eksempel bedre brukergrensesnitt, forbedrede rapporter, og nye muligheter knyttet til BIM og LCC. NoIS sine utviklere jobber kontinuerlig med programmet. Oppdateringer knyttet til funksjonalitet kommer med litt ujevn takt – avhengig av oppdateringens omfang. Med innhold mener vi et oppdatert element og prisregister som deles med Norsk Prisbok. Innholdet revideres i mars og september hvert år.

Deler av utviklingen styres av endringer i bransjestandarder, men mye utvikling skjer også etter innspill fra brukere.

Det langsiktige målet med ISY Calcus er å utvikle et ”prosjektnav” som binder sammen modell, mengder, kvaliteter, kostnader, miljø, driftssituasjon og presenterer prosjektet på en god måte – slik at man kan utvikle gode prosjekter og ta gode beslutninger. Kort oppsummert en analysemodell, med en kobling til BIM.

Prøve ISY Calcus?

Ønsker du å prøve ISY Calcus er det mulig å få en tidsbegrenset gratislisens samt en oversiktlig innføring fra en av Norconsult Informasjonssystemer sine konsulenter. Ta kontakt med Jonny Roth på telefon 91 36 93 39 eller send en epost til jonny.roth@norconsult.com. Se også Norconsult Informasjonssystemer sine produktsider.