Bærekraft i Bygganalyse

AS Bygganalyse arbeider kontinuerlig med vår utvikling innenfor bærekraft og har et sterkt ønske om å ytterligere utvikle vår virksomhet i en mer bærekraftig retning.

Vårt bidrag til det grønne skiftet synes best gjennom vår rådgivning i prosjekter, der vi anbefaler våre kunder å velge bærekraftige og klimavennlige løsninger i bygg- og anleggsprosjekter. Vi jobber også internt med å oppfordre og utfordre de ansatte til å ta del i det grønne skiftet. Vi utviser også generell nøkternhet i alt vi gjør hva gjelder å vurdere behov for reiser, utskifting av IT utstyr, utskifting av kontorutstyr, bytte av mobiltelefoner etc.

I 2021 ble Bygganalyse medlem av Grønn Byggallianse og vi har vært Miljøfyrtårn sertifisert siden 2016. I den forbindelse jobber vi også aktivt med å dokumentere og redusere våre utslipp.

Vårt bidrag i praksis

Vi oppfordrer til bruk av miljøvennlige materialer med lang levetid. Vi anbefaler seriøse leverandører som unngår sosial dumping til våre oppdragsgivere.

Vi utvikler programvare som hjelper bygg- og anleggsbransjen til å bidra i det grønne skiftet:

 • ISY Calcus som vi utvikler gjør det mulig for alle å hensynta levetid og bærekraft i tidligfasekalkyler.
 • Vår bruk av ISY Calcus sin LCC-modul kan bidra til at det velges mer bærekraftige alternative løsninger. Totale kostnader gjennom byggets levetid kan vurderes opp mot enklere investeringskalkyler.
 • Vår bruk av ISY Calcus sin klima-modul kan vi bevisstgjøre byggherrer og entreprenører om effekten av «riktigere» materialvalg.

Våre klimamål

Vi har valgt oss ut følgende av FNs klimamål som vi jobber aktivt med i vår daglige drift:

 • God helse og livskvalitet
  • Prosjektene våre skal være samfunnsnyttige  og bidra til god folkehelse og økt livskvalitet.
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • I innkjøp og gjennom prosjekter bekjempe sosial dumping og bidra til at det grønne skiftet kan kombineres med økonomisk vekst.
 • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Bidra til å effektivisere bygg- og anleggsbransjen og fremme økt produktivitet gjennom digitalisering: ISY Calcus, BIM, videokonferanser osv.
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Bruke vår faglige spisskompetanse innen byggøkonomi til å fremme løsninger som er bærekraftige både økonomisk, klima- og miljømessig.
 • Stoppe klimaendringene
  • Internt påvirke ansatte til å endre adferd for å redusere klimaavtrykket. Eksternt oppfordre våre oppdragsgivere til å velge klimavennlige løsninger i prosjekter.
 • Samarbeid for å nå målene
  • Bidrar i forumer som fremmer FNs klimamål: Grønn Byggallianse, RIF med flere.
Bakgrunnsbilde