Porteføljestyring Usikkerhetsanalyser

 

 

Usikkerhetsanalyser

Har du oversikt over muligheter og usikkerheter i ditt prosjekt?

Vår kunnskap om hvor og hvordan kostnader opptrer i byggeprosjekter gir oss en unik kompetanse til å vurdere usikkerheter i samråd med våre oppdragsgivere. 

Bygganalyse benytter Usikkerhetsmodulen i ISY Calcus til å gjennomføre usikkerhetsanalyser. Metoden er svært egnet for vår arbeidsmetodikk og muliggjør analyser også tidlig i prosjektfasen, på en effektiv og systematisk måte. Nevnte modul gir oss også muligheten til å gjøre en rekke spesialtilpassede vurderinger, avhengig av kundens krav og ønsker. 

Usikkerhetene består av både muligheter for besparelser og fare for økte kostnader.

Vi utfører analyser basert på egne investeringskalkyler eller kalkyler utført av andre. I sistnevnte tilfelle gjør vi alltid en vurdering av kostnadene som ligger til grunn for analyser (basisestimatet).

I tillegg til resultatet av analysen, som ligger til grunn for avsetninger til forventet tillegg (P50 verdi) og usikkerhetsavsetning (P85 verdi), vil en typisk analyse fra oss inneholde:

  • Kort orientering om prosjektet
  • Forutsetninger for analysen
  • Orientering om prosjektets basiskostnad og vurdering av denne
  • Analyser av estimatusikkerhet og usikkerhetsdrivere
  • Rangering av usikkerheter
  • Råd og forslag til usikkerhetsstyring, eksempelvis tiltak som kan redusere risiko og/eller gi potensielle besparelser
Porteføljestyring

Bygganalyse har utstrakt erfaring med porteføljestyring av byggeprosjekter, der kunden har flere prosjekter og eiendommer i sin portefølje.
Med vår kompetanse innenfor økonomioppfølging, innkjøp, lønnsomhetsvurderinger, kalkyle m.m. kan vi skreddersy løsninger for bistand for å ha kontroll på hele porteføljen.

Kvalitetssikring

Bygganalyse har lang erfaring med viktige bidrag til kvalitetssikring av konseptutvalgutedninger (KVU), konseptvalg (KS1) samt styringsunderlag (KS2).

Vår rolle i slike prosjekter innebærer gjennomgang av kalkyler/kostnadsoverslag, usikkerhetsfaktorer samt deltagelse ved usikkerhetsanalyser.

Verdivurderinger og tilstandsanalyser

Verdivurderinger og tilstandsanalyser er viktige underlag for byggøkonomiske vurderinger.

I en verdivurdering foretar vi en vurdering av objektets tekniske og kommersielle verdi, basert på beliggenhet, tilstand og markedspotensiale.

Vi kan utføre tilstandsanalyser av alle typer bygg som grunnlag for verdivurderinger og/eller vedlikeholdsplaner. Dette kan gjelde næringsbygg, offentlige bygg, sameier og borettslag.

Lønnsomhetsvurderinger

Våre lønnsomhetsberegninger bidrar til å optimalisere ditt prosjekt. Beregningene omfatter en investeringskalkyle, livsløpskostnader, samt vurdering av inntektspotensiale og risiko.

Våre råd kan bidra til optimalisere prosjektet for å oppnå maksimal avkastning på din investering.

Benchmarking

Våre rådgivere har solide analyseferdigheter. I tillegg besitter vi en enorm datamengde, slik som erfaringspriser for investeringer, FDVU, nøkkeltall for arealbruk etc. Dette i kombinasjon gjør oss i stand til å sammenligne kundens faktiske tall med erfaringstall/nøkkeltall, og utforme faktabasert beslutningsunderlag, i tillegg til å kunne gi råd om tiltak for å oppnå høyere måloppnåelse.

Husleieberegning

Beregning av husleie gjøres ved en kontantstrømsanalyse der alle kostnader knyttet til investeringsprosjektet synliggjøres og vurderes opp mot potensielle inntekter. Bygganalyse har en gjennomarbeidet metodikk, der struktur og beregninger baserer seg på relevante bransjestandarder og vår omfattende database med erfaringstall.
Investeringskalkyle og livssyklusanalyse danner grunnlag for beregning av nødvendig husleie. I denne prosessen er god dialog med oppdragsgiver avgjørende. Dette for å sikre at forutsetninger for beregninger blir best mulig og gjenspeiler aktuell driftssituasjon. I tillegg besitter gårdeier/byggherre erfaringsmessig verdifulle erfaringstall som er direkte knyttet til deres bransje og situasjon. Samspill rundt forutsetninger slik som rentenivå, analyseperiode, grensesnitt for hvilke kostnader som tilfaller de ulike rollene etc. er svært avgjørende for å gjøre presise beregninger.

Byggherreombud

Ved gjennomføring av totalentrepriser vil byggherreombud inneha en kontroll- og bistandsrolle for byggherre. Avhengig av behov tilbyr Bygganalyse et bredt spekter av tjenester knyttet til teknisk kontroll, fremdriftsvurdering, oppfølging av SHA, utarbeidelse og oppfølging av kontrakter, oppfølging av økonomi, endringsmeldinger, byggelån, sluttoppgjør og så videre.

Vi har erfarne medarbeidere som kan skreddersy bistand og leveranser i henhold til ditt behov.

Kontakt oss

I samarbeid med våre kunder styrer vi porteføljer av prosjekter og avklarer muligheter og usikkerheter.

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 974 76 533
Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde