Beskrivelser Konkurransegrunnlag

En presis og oversiktlig beskrivelse er et viktig utgangspunkt for riktig pris og bidrar til et godt kontraktsgrunnlag mellom byggherre og utførende.

Bygganalyse har lang erfaring og solid kunnskap i utarbeidelse av beskrivelser for bygningsteknikk (RIB), arkitektarbeider (ARK) og utendørsarbeider (LARK), tilpasset valgt entreprise- og kontraktsform.

Grunnlagsdokumenter for en konkurranse inneholder gjerne flere typer dokumenter, en av de viktigste er den bygningsmessige eller tekniske beskrivelsen av prosjektet. Vi utarbeider:

  • detaljert beskrivelse
  • funksjons- og ytelsesbeskrivelse

Vi kan også utarbeide en rekke andre dokumenter som er nødvendig for et fullstendig konkurransegrunnlag, både for private og offentlige. I tillegg kan vi bistå med en rekke andre verdiskapende tjenester for prosjektet, eksempelvis tilbudsevaluering og mengdekontroll.

Detaljbeskrivelser (NS3420)

Våre detaljbeskrivelser er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, og utarbeides i ISY Beskrivelse. 

Våre metoder for mengdeberegning gir høy nøyaktighet. Vi benytter også anerkjent programvare som gir oss digitalt mengdeuttak med stor grad av sporbarhet.

Funksjonsbeskrivelser

En funksjonsbeskrivelse tar gjerne utgangspunkt i et gjennomarbeidet forprosjekt der kvalitet, funksjon og krav beskrives. Dette er typisk for eksempelvis totalentrepriser og samspillsentrepriser, der det blir det opp til entreprenør å detaljprosjektere løsningen. 

Konkurransegrunnlag

Hvordan påvirker konkurransegrunnlaget prosjektets lønnsomhet? Lettleste, oversiktlige, presise og entydig konkurransedokumenter er viktig for å få gode tilbud på en leveranse. I gjennomføringsfasen vil et godt grunnlag bidra til færre konflikter mellom oppdragsgiver og leverandør, og lavere administrasjonskostnader.

God entreprisestrategi, valg av fremgangsmåte og bruk av standarder bør avklares tidlig. Bruk av kjente og omforente standarder bidrar til å få fornuftige priser, da leverandør gjerne kjenner og har erfaring med rammebetingelsene og således ikke behøver å forholde seg til mer ukjente og spesielle regler.

Et komplett grunnlag fra oss kan inneholde:

• Konkurransebeskrivelse – inneholder innbydelse, orienteringer, kvalitets- og tildelingskriterier, kontrakts bestemmelser, tilbudsskjema m.v
• Kontraktgrunnlag – med generelle krav, rigg og drift, samt beskrivelse av arbeidene
• Øvrige vedlegg: fremdriftsplan, SHA-plan m.v
• Etter at tilbudene er mottatt bistår vi gjerne med vurdering av tilbudene, og innstilling av leverandør.

Koordinering

Bygganalyse tar gjerne rollen som overordnet koordinator for å sammenstille og koordinere de ulike fagene og beskrivelsene i prosjektet.

For en detaljbeskrivelse er riktig bruk av standarder viktig for en digital tilbudsprosess. Dette gir et godt utgangspunkt for tilbudssammenstilling og evaluering.

Endringsoppfølging

Dersom konkurransegrunnlaget må suppleres med endringsmeldinger eller addendum etter utsendelse av tilbudsdokumentene, bistår Bygganalyse gjerne med dette arbeidet. Vi vet hvordan dette skal gjøres på den beste og mest effektive måten. Vi gir våre kunder råd om hvordan endringer skal håndteres opp mot tidligere utsendte dokumenter og eventuelt inngått kontrakt med utbygger.

BIM til beskrivelse

BIM har i løpet av de seneste årene erstattet deler av det tradisjonelle mengdeuttaket. Vi har anledning til å importere modeller / ifc.-filer inn i ISY Beskrivelse, og hente ut mengder direkte, eventuelt også mengdeuttak via verktøy som Solibri. Kvaliteten og detaljeringsgraden i modellen er avgjørende for hvor stor andel av mengdene som kan hentes fra BIM, og bruk av BIM til mengdeuttak bør planlegges tidlig i modelleringsarbeidet for å få en god prosess. Dersom det er ønskelig at vi benytter BIM i beskrivelsen, kontakt oss gjerne slik at vi involveres tidlig i prosessen.

BIM optimalisering

Bygganalyse tilbyr rådgivning / veiledning vedr. BIM-modellering i oppstarten av prosjekter. Dersom det er ønskelig å utarbeide modeller som er brukbare i beskrivelsesarbeidet, er det svært viktig at koding av objekter / bygningsdeler og modellering for øvrig er optimalisert tidlig i prosjektfasen.

Standardiserte metoder

Standard Norge har gjennom mange år utarbeidet gode standarder for anbudsdokumenter og kontraktsdokumenter. NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, NS 3451 Bygningsdelstabellen og NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er eksempler på standarder som normalt bør benyttes. Vi tar bransjeansvar og er med i videreutviklingen av blant annet NS 3420 og NS 3450.

De viktige dokumentene

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og råd om hvordan vi kan bistå med best mulig beskrivelse for ditt prosjekt.

Jens Strand

Fagleder beskrivelse

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør - Styreleder

+47 900 27 194
Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde