Byggøkonomi

Byggøkonomi er vår kjernevirksomhet. Vi tilbyr langsiktig og verdiskapende rådgivning til alle aktører i bransjen og vi kan levere et komplett spekter av tjenester.

Gjennom lang erfaring, solid kunnskap, skreddersydde systemer og systematisk arbeid har vi etablert oss som landets fremste rådgivermiljø innen byggøkonomi.

Begrepet byggøkonomi omfatter blant annet tidligfasevurderinger av konsepter (mulighetsstudier), investeringskalkyler i ulike prosjektfaser, LCC-analyser, klimagassberegningerusikkerhets- og mulighetsanalyser, prosjektstyring med aktiv kostnadskontroll samt styring av fremdrift, valg av entreprisemodell, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, økonomioppfølging og klima/miljø.

Den overordnede målsettingen er at prosjekteiere og prosjektdeltakere i størst mulig grad foretar gode og riktige beslutninger, slik at det blir samsvar mellom idé, planer, budsjett og endelig produkt/ kostnad. Vi i Bygganalyse bistår med dette, og vi setter alltid selve prosjektet i fokus. Våre oppdragsgivere er blant annet byggherrer, stat og kommune, arkitekter og andre rådgivere samt privatpersoner. I tillegg bistår vi entreprenører i tilbudsfasen (elementkalkyler) og har spesialtilpassede tjenester innen endringshåndtering, ressurskalkulering og produksjonsoppfølging.

 

Lønnsomhetsvurderinger

Våre lønnsomhetsberegninger bidrar til å optimalisere ditt prosjekt. Beregningene omfatter en investeringskalkyle, livsløpskostnader, samt vurdering av inntektspotensiale og risiko.

Våre råd kan bidra til optimalisere prosjektet for å oppnå maksimal avkastning på din investering.

Usikkerhetsanalyser

Spesialutviklede verktøy kombinert med solid kompetanse gjør oss i Bygganalyse i stand til å utarbeide og gjennomføre usikkerhetsanalyser som gir våre oppdragsgivere et solid beslutningsgrunnlag. Våre analyser omfatter blant annet vurdering av basisestimat, estimatusikkerhet, usikkerhetsdrivere i prosjektet samt resultat, rangering av usikkerhet og plan for usikkerhetsstyring.

Les mer om usikkerhetsanalyser

Kontraktsrådgivning

Valg av kontrakts- og entrepriseform kan være avgjørende for å få et vellykket prosjekt.

Eksempler på vurderinger som inngår ved valg av kontrakts- og entreprisestrategien for prosjektet:

  • prosjekttype
  • lokalt marked
  • tid til rådighet
  • kompetanse og kapasitet
  • ønsker fra byggherre vedrørende bidrag fra entreprenør eller rådgiver

Bygganalyse bistår i denne prosessen for å finne frem til modellen som er best egnet for det enkelte prosjektet.

Kvalitetssikring

Bygganalyse har lang erfaring med viktige bidrag til kvalitetssikring av konseptutvalgutedninger (KVU), konseptvalg (KS1) samt styringsunderlag (KS2).

Vår rolle i slike prosjekter innebærer gjennomgang av kalkyler/kostnadsoverslag, usikkerhetsfaktorer samt deltagelse ved usikkerhetsanalyser.

Verdivurderinger og tilstandsanalyser

Verdivurderinger og tilstandsanalyser er viktige underlag for byggøkonomiske vurderinger.

I en verdivurdering foretar vi en vurdering av objektets tekniske og kommersielle verdi, basert på beliggenhet, tilstand og markedspotensiale.

Vi kan utføre tilstandsanalyser av alle typer bygg som grunnlag for verdivurderinger og/eller vedlikeholdsplaner. Dette kan gjelde næringsbygg, offentlige bygg, sameier og borettslag.

Vi kan alt innen byggøkonomi

Gode byggøkonomiske råd lønner seg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Bakgrunnsbilde