Konkurransegrunnlag Innkjøp

Vi er opptatt av helheten i et konkurransegrunnlag. Utarbeidelsen involverer mange fag, og ofte svært mange personer. Riktig strategi og god kvalitetssikring underveis er nøkkelen til suksess.

Presise, oversiktlige og tilpassede konkurransegrunnlag er viktige suksesskriterier for en vellykket kontrahering. Vi utarbeider beskrivelser og øvrig konkurransegrunnlag tilpasset entrepriseformen for prosjektet, både for private og offentlige byggherrer.

I tillegg bistår vi gjerne med tilbudsevaluering og innstilling. Vi har også lang erfaring med håndtering av endringer i kontraktsomfanget gjennom strukturerte og presise endringsmeldinger.

Konkurransegrunnlaget

Hvordan påvirker konkurransegrunnlaget prosjektets lønnsomhet? Lettleste, oversiktlige, presise og entydig konkurransedokumenter er viktig for å få gode tilbud på en leveranse. I gjennomføringsfasen vil et godt grunnlag bidra til færre konflikter mellom oppdragsgiver og leverandør, og lavere administrasjonskostnader.

God entreprisestrategi, valg av fremgangsmåte og bruk av standarder bør avklares tidlig. Bruk av kjente og omforente standarder bidrar til å få fornuftige priser, da leverandør gjerne kjenner og har erfaring med rammebetingelsene og således ikke behøver å forholde seg til mer ukjente og spesielle regler.

Et komplett grunnlag fra oss kan inneholde:

• Konkurransebeskrivelse – inneholder innbydelse, orienteringer, kvalitets- og tildelingskriterier, kontrakts bestemmelser, tilbudsskjema m.v
• Kontraktgrunnlag – med generelle krav, rigg og drift, samt beskrivelse av arbeidene
• Øvrige vedlegg: fremdriftsplan, SHA-plan m.v
• Etter at tilbudene er mottatt bistår vi gjerne med vurdering av tilbudene, og innstilling av leverandør.

Innkjøp

Bygganalyse tilbyr tilpassede løsninger for innkjøp til ditt prosjekt. Vi kan bistå med innkjøp på vegne av både byggherrer, entreprenører, leietaker og kunder.

Vi har erfaring med håndtering av kompliserte innkjøpsprosesser, og våre metoder gir våre kunder svært god oversikt til enhver tid.

Det er viktig for oss å kunne bistå kunder i hele prosessen, fra forespørsler, avklaringer, registrering og innstilling av innkommende tilbud. Vi gir også råd og tilbakemeldinger på prisnivået, basert på vår unike kompetanse og sammenlignet med vår omfattende erfaringstalldatabase.

Utlysning og oppfølging

Bygganalyse bistår gjerne med organisering, klargjøring og utlysning av komplette tilbuds-/anbudsforespørsler. 

Hvordan dette gjøres, avtales spesielt med byggherren. Det viktigste er at det er oversiktlig, tilgjengelig og håndterbart for alle parter.

Vi kan også loggføre og håndtere spørsmål/avklaringer fra tilbyderne underveis i tilbudsfasen.

Tilbudsevaluering og innstilling

Bygganalyse kan bistå med pålitelig og oversiktlig tilbuds-/anbudsevaluering og -kontroll. Dersom anbud / tilbud er levert elektronisk i NS 3459-format, har vi svært gode løsninger for håndtering av dette. 

Vi kontrollerer alle tilbudsdokumenter inkludert poster, priser og sammendrag levert av entreprenører, byggmestere eller andre leverandører. Ved en evaluering vil vi i tillegg liste opp forbehold vi finner i innleverte dokumenter, og om mulig sette en kostnad / pris på disse. Vi vil også sette inn sammenlignbare priser i poster som av forskjellige årsaker ikke er priset.

Vår evaluering og innstilling gir våre kunder et solid grunnlag for å treffe riktig beslutning.

Standardiserte metoder

Standard Norge har gjennom mange år utarbeidet gode standarder for anbudsdokumenter og kontraktsdokumenter. NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, NS 3451 Bygningsdelstabellen og NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er eksempler på standarder som normalt bør benyttes. Vi tar bransjeansvar og er med i videreutviklingen av blant annet NS 3420 og NS 3450.

Hør gjerne med oss

om hvordan vi på best mulig måte kan et utarbeide et gjennomarbeidet og presist konkurransegrunnlag for et prosjekt.

Jens Strand

Fagleder beskrivelse

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør - Styreleder

+47 900 27 194
Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde