Konkurransegrunnlag

Vi er opptatt av helheten i et konkurransegrunnlag. Utarbeidelsen involverer mange fag, og ofte svært mange personer. Riktig strategi og god kvalitetssikring underveis er nøkkelen til suksess.

Presise, oversiktlige og tilpassede konkurransegrunnlag er viktige suksesskriterier for en vellykket kontrahering. Vi utarbeider beskrivelser og øvrig konkurransegrunnlag tilpasset entrepriseformen for prosjektet, både for private og offentlige byggherrer.

I tillegg bistår vi gjerne med tilbudsevaluering og innstilling. Vi har også lang erfaring med håndtering av endringer i kontraktsomfanget gjennom strukturerte og presise endringsmeldinger.

Konkurransegrunnlaget

Hvordan påvirker konkurransegrunnlaget prosjektets lønnsomhet? Lettleste, oversiktlige, presise og entydig konkurransedokumenter er viktig for å få gode tilbud på en leveranse. I gjennomføringsfasen vil et godt grunnlag bidra til færre konflikter mellom oppdragsgiver og leverandør, og lavere administrasjonskostnader.

God entreprisestrategi, valg av fremgangsmåte og bruk av standarder bør avklares tidlig. Bruk av kjente og omforente standarder bidrar til å få fornuftige priser, da leverandør gjerne kjenner og har erfaring med rammebetingelsene og således ikke behøver å forholde seg til mer ukjente og spesielle regler.

Et komplett grunnlag fra oss kan inneholde:

• Konkurransebeskrivelse – inneholder innbydelse, orienteringer, kvalitets- og tildelingskriterier, kontrakts bestemmelser, tilbudsskjema m.v
• Kontraktgrunnlag – med generelle krav, rigg og drift, samt beskrivelse av arbeidene
• Øvrige vedlegg: fremdriftsplan, SHA-plan m.v
• Etter at tilbudene er mottatt bistår vi gjerne med vurdering av tilbudene, og innstilling av leverandør.

Utlysning og oppfølging

Bygganalyse bistår gjerne med organisering, klargjøring og utlysning av komplette tilbuds-/anbudsforespørsler. 

Hvordan dette gjøres, avtales spesielt med byggherren. Det viktigste er at det er oversiktlig, tilgjengelig og håndterbart for alle parter.

Vi kan også loggføre og håndtere spørsmål/avklaringer fra tilbyderne underveis i tilbudsfasen.

Standardiserte metoder

Standard Norge har gjennom mange år utarbeidet gode standarder for anbudsdokumenter og kontraktsdokumenter. NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg, NS 3451 Bygningsdelstabellen og NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er eksempler på standarder som normalt bør benyttes. Vi tar bransjeansvar og er med i videreutviklingen av blant annet NS 3420 og NS 3450.

Hør gjerne med oss

om hvordan vi på best mulig måte kan et utarbeide et gjennomarbeidet og presist konkurransegrunnlag for et prosjekt.

Jens Strand

Fagleder beskrivelse

Sivilingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 900 27 194
Arne Graarud

Administrasjonssjef

Ingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde